Poptávkový formulář

NAPIŠTE NÁM!

6 + 4 =
Poštovné zdarma
TOPlist

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup prostřednictvím internetového obchodu ampertech.cz. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Provozovatel tohoto internetového obchodu je:
Luděk Zigáček - AMPÉRTECH
Těchonín 40, 561 66
Telefon: +420 465 521 521
IČO: 43981976, DIČ: CZ7109184302

Živnostenský list vydán MÚ Zábřeh pod č.j.: 2007/2081/ŽÚ-MUZB

Hlavní zaměření tohoto internetového obchodu je prodej komponent elektronických zabezpečovacích systémů a souvisejícího zboží.

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Odesláním objednávky se objednávka stává závaznou. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu. Součástí objednávky je také číslo objednávky, které je nutné uvádět při komunikaci s pracovníky provozovatele internetového obchodu.

V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro tuto úhradu.

Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést.

3. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce, jehož popis, funkce a parametry jsou uvedeny přímo ve smlouvě nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v návodu k použití. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů a nelze tak jejich nepřesnost vyloučit.

4. Místo plnění

Místem plnění je sídlo prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci tj. přepravní firmě k dopravě ke kupujícímu nebo je místem osobního odběru.

5. Cena a platební podmínky

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých položek zboží a jsou platné ke dni objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím, příp. další předem dohodnuté poplatky. Kupní cena může být zaplacena:

  • dobírkou - Česká pošta nebo PPL
  • bankovním převodem
  • hotově v případě osobního odběru zboží

Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzené objednávky kupujícímu). Obvyklá doba dodání je 2 - 14 dní. V případě, že zboží má prodávající skladem , vyexpeduje je tj. předá dopravci během 1 až 2 pracovních dní po potvrzení objednávky. Delší lhůta expedice zboží může být ve výjimečných případech, např. v době nepřítomnosti (dovolená, nemoc). O těchto výjimečných případech bude zákazník neprodleně informován.

V případě, že objednané zboží není skladem nebo je nebude možné dopravci předat do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě) nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním.

7. Dopravní podmínky a cena za dopravu

Možnosti způsobů doručení zásilky včetně cen za dopravu zboží k zákazníkovi jsou uvedeny při nákupu v sekci nákupní koš. Kupujícímu doporučujeme zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému.

V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky.

Daňový doklad bude prodávajícím přiložen v balíku.

Pokud si zákazník objedná zboží a následně jej při doručení přepravní službou odmítne převzít, bude prodávající po kupujícím vymáhat smluvní pokutu 500,-Kč. Tato smluvní pokuta bude vymáhána prodejcem. Pokud ji v požadované lhůtě zákazník nezaplatí, bude jako pohledávka předána advokátní kanceláři k dořešení.

8. Záruka a servis

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců a výjimkami, stanovenými zákonem. U některého zboží může být výrobcem stanovena záruční doba delší jak 24 měsíců. Záruční doba na nabíjecí baterie a akupacky (vestavěné baterie) je 24 měsíců, ale doba jejich životnosti je 6 měsíců.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné síti. Prodávající si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, že výrobce či jím pověřený odborný servis prokáže, že kupující neoprávněně do výrobku zasáhl po odstranění pečeti výrobce, či, že došlo k mechanickému poškození zboží. U zboží prodávaného jako bazarové nese prodávající odpovědnost pouze za vady, které má prodávaná věc při převzetí. Tuto vadu může reklamovat do 12 měsíců od nákupu. Předmětem pozdější reklamace nemůže být nedostatek, pro který je zboží prodáváno jako bazarové a cena je pro to snížena a zákazník je na to v popisu zboží upozorněn.

Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to nejlépe předložením dokladu o nákupu - příjmového dokladu, popřípadě záručního listu a podrobně popsat vadu výrobku.

Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. V případě nepředložení záručního listu nebo příjmového pokladního dokladu či pochybnostech prodávajícího o tom, že s údaji v něm nebylo manipulováno, nemůže prodávající reklamaci odmítnout, při stanovení počátku běhu záruční doby bude vycházet ze své evidence (potvrzený dodací list). Výrobek musí být mechanicky neporušen. Pokud bude porušena záruční pečeť nalepená na výrobku, reklamace nemusí být uznána.

9. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

Spotřebitel má právo podle ust.§ 53, odstavce 7 občanského zákoníku odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v odst. 8 téhož ustanovení občanského zákoníku.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14 denní lhůty od převzetí zakoupeného zboží.

Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí zboží poslat zpět prodávajícímu současně s odstoupením od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po jeho odeslání. Doporučujeme vracet zboží nepoužité, v původním obalu.

Dopravné při zaslání vráceného zpět od zákazníka prodávajícímu hradí kupující.

Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Jestliže bude na vráceném zboží zjištěno poškození, zjevné známky používání, popřípadě poškození obalu, bude zákazníkovi odečtena adekvátní částka za náklady spojené s navrácením zboží do původní podoby.

Po obdržení vráceného zboží budou vynaložené finanční prostředky zaslány převodem na účet kupujícího, a to nejpozději do 14 pracovních dnů. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takové zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli. Obchod ampertech.cz má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

V případě, že si zákazník přeje zaslání peněz poštovní složenkou na adresu, bude mu dle poštovního sazebníku účtována částka za úhradu složenky typu C.

10. Ochrana osobních údajů

Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Jelikož je serióznost naší základní a nejvyšší prioritou, jsme si plně vědomi našich povinností při správě těchto citlivých údajů a naprosto respektujeme soukromí zákazníka.

Vaše osobní údaje neposkytneme v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby, učiněné bankovním převodem. Emailové kontakty mohou být rovněž použity k zaslání periodických nabídek tohoto eshopu.

11. Reklamace

Postup reklamace naleznete pod záložkou hlavního menu "REKLAMACE"

12. Elektroodpad

Cena elektrozařízení je uvedena včetně recyklačního příspěvku PHE. Naše firma má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností ASEKOL (zpětný odběr elektrozařízení).

13. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách provozovatele v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně dopravních nákladů a příp. dalších poplatků a obchodní podmínky ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Práva a povinnosti účastníků smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 518 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. Občanského zákoníku. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 15.1.2010.


Pick currency
Pick currency

Prověřeno zákazníky

Proč nakupovat u nás ?

Specializujeme se na prodej alarmů a příslušenství k alarmům. U nás seženete vše: ústředny, sirény, klávesnice, čidla, baterie... 

Provozujeme i stránky technické podpory, se spoustou užitečných informací.  
"Skladem" u nás znamená skutečnou fyzickou přítomnost zboží v našem skladu a jeho připravenost k okamžitému odeslání.
Nejsme jenom prodejci. Našemu zboží rozumíme a rádi poradíme, s výběrem. Alarmy a vše kolem nich je náš koníček. 
Zastáváme politiku "slušného a férového" podnikání, nejlepší vizitkou jsou recenze od našich zákazníků.
Naše reakce na emaily bývá nečekaně rychlá.